NEWS - 29.02.2020

Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia za 2019 rok.

Stowarzyszenie  Kęszyca Leśna   Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na tablicach ogłoszeń w Kęszycy Leśnej, w dniu 29 lutego 2020 roku, w świetlicy miejscowej OSP, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze z naszej działalności w roku 2019. Zebranie otworzył i powitał obecnych prezes Jerzy Kardela, przedstawiając również obecnych, nowych członków Stowarzyszenia, które obecnie liczy 44 członkiń i członków. Realizując zaakceptowany program zebrani wybrali na przewodniczącego zebrania Jerzego Kardelę a na protokolanta Beatę Błaszczak. Prezes przedstawił następnie sprawozdanie z merytorycznych działań Zarządu w 2019 roku, po czym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Kopczyński ocenę działań w zakresie finansowym, w oparciu o zweryfikowane przez Komisję Rewizyjną i Biuro Rachunkowe „Ekonom” z Międzyrzecza źródłowe dowody przychodów i rozchodów. Obydwa sprawozdania okazały się na tyle przejrzyste i kompletne, że obecni nie podjęli nad nimi dyskusji i w jawnym głosowaniu, jednogłośnie udzielili absolutorium za rok 2019 Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Po części sprawozdawczej zebrania uczestnicy zgłosili w dyskusji szereg problemów, z którymi borykają się mieszkańcy Kęszycy Leśnej. Oto niektóre z nich. Ze względu na wieloletnie, bardzo uciążliwe wyziewy, z kolektora ścieków z Wysokiej do oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej, zebrani ustalili, że Zarząd przygotuje merytoryczną część Petycji do Burmistrza, o pilne podjęcie działań redukujących lub eliminujących tę uciążliwość. Gdyby codzienność dowiodła, że podobną uciążliwość wywołuje transport ścieków pojazdami asenizacyjnymi drogą osiedlową w Kęszycy Leśnej, to ten temat ma zostać ujęty również w treści Petycji do Burmistrza. Zebranie ustaliło również, że w kolejnym piśmie do Burmistrza należy wystąpić o pomoc w rozwiązaniu następujących problemów:
- konieczność znalezienia kolejnego (drugiego) rozwiązania, które wymusi na kierowcach spowolnienie prędkości jazdy na drodze biegnącej wzdłuż Orlika i placu zabaw
- czy możliwe, ze strony prawnej i organizacyjnej jest ustawienie na miesiące letnie (przy plaży) przenośnej toalety typu Toi-Toi w Kęszycy Leśnej i wykonanie wąskiego, stałego podjazdu na plażę dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.
Ponadto ustalono, że zarząd zainicjuje czyn społeczny dla dalszego wzrostu bezpieczeństwa dla użytkowników ścieżki pieszo rowerowej, oraz wspólnie z sołectwem poprawy estetyki i funkcjonalności plaży.

Tekst: Jerzy Kardela  |  Data Newsa:29.02.2020r. | do góry

Foto-Galeria

Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna
Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna

Foto: Krzysztof Adamczak - Admin  |  Data Newsa:29.02.2020r. | do góry |